Promin.com.tr

Pomza

- Mikronize, granl ve topuk ta??.

- Uygulama Alanlar?: Ba?l?ca in?aat, tar?m, ve a??nd?rma sanayiinde kullan?l?r.

Pomzan?n sanayi sektrndeki kullan?m alanlar?n?n ba??nda abrazif sanayi gelmektedir. Pomza ok k?r?lgan ve sertli?i 5-6 civar?ndad?r.?tme s?ras?nda cams?, midye kabu?u ?eklinde k?r?l?r ki keskin kenarl? yap?s? en ince boyutuna indirildi?inde bile kalmaktad?r.Olduka hafif a??nd?r?c? olarak s?n?fland?r?lan pomza gerek do?al, gerek do?al olmayan madeni e?yalar? ve yumu?ak metalleri (gm? gibi) cilalamakta kullan?l?r.
Abrazif sanayi d???nda pomza a?a??da s?ralanan sanayilerde de kullan?l?r;
Boya sanayinde: Przl kaplamada (rn.Kaleterasit), ses izole edici duvar boyas?, motifi boya iin astar macunu dzeltmede,
Kimya sanayinde: Kimyasal ta??y?c? ve filtrasyon malzemesi olarak,
Metal ve plastik sanayiinde: Temizleme ve cilalama, titre?im zelli?i olan malzemeler yap?m?nda son ameliye iin, elektriksel kaplama, ta? basma kal?plar?n? temizlemede,
Cam sanayiinde: Televizyon tp dzeltme, cam cilalama, kesik cam tamamlama malzemesi olarak,
Mobilya sanayinde: Cilalama, piyano anahtar? ve resim ereveride motif vermede,
Elektronik sanayinde: Devre plaketlerini temizlemede,
Seramikte: Astar malzemesi olarak; tekstilde de kot kuma??n?n a?art?lmas?nda,
Tar?m sektrnde: Topra??n zelliklerini ?slah etmek ve suni gbrenin topakla?mas?n? nlemek amac? ile anti-kek olarak.

 
etin Eme Mah. niversiade Cad. No:26/10
Balova - ?ZM?R 35330
GSM : 0 543 744 56 66 Tel/Faks : 0 232 273 08 71
Facebook twitter